بخش شیمی

بخش شیمی با بهره مندی از پرسنل متخصص و تجهیزات پیشرفته و بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی آزمون شیمیایی را در بخشهای مختلف با سرفصل های ذیل راه اندازی نموده است:

مواد اولیه و محصولات غذایی

- چربی
- کربوهیدرات
- پروتئین
- رطوبت
- خاکستر، خاکستر نامحلول در اسید
- فیبر
- نیترات و نیتریت
- فسفات
- نمک


مواد اولیه و فرآورده های آرایشی و بهداشتی

- اندازه گیری زئین
- فرمالدهید
- رنگریزه های رنگ مو
- فلوراید
- اسیدیته
- آمونیاک آزاد
- کل مواد فعال سطحی
- و....

مواد اولیه و محصولات مکمل و داروها

- شامل انواع تیتراسیون ها
- تعیین زمان باز شدن
- تعیین زمان حل شدن
- تعیین فرسایش
- pH
- Identification
- Assay
- Related Substances
- Impurity
- ویتامین های محلول در آب شامل ویتامین های گروه B ( B1 - B2- B3 - B6-……..)
- ویتامین های محلول در چربی شامل ویتامین های A - D - E – K
- آزمون های خاص رویال ژلی، جنسینگ ، سلدرین و..........

پروفایل اسیدهای چرب و اسانس های گیاهی وشیمیایی

با بهره گیری از دستگاه GC (گازکروماتوگرافی) کنترل کیفی انواع روغنهای خوراکی با منشا گیاهی و دامی، تعیین خلوص روغنها با استفاده از آنالیز پروفایل اسیدهای چرب در مواد اولیه و فرآورده های غذایی دارویی، آرایشی و بهداشتی، مکمل و نیز آزمون اختصاصی اسانسها در این بخش راه اندازی شده است.


باقیمانده سموم

با بهره گیری از دستگاه GC/MS تعیین بیش از 150 نوع باقیمانده سموم ارگانوفسفره و ارگانوکلره در مواد اولیه و فرآورده های کشاورزی و غذایی بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی راه اندازی شده است.


عناصر کمیاب و فلزات سنگین

با بهره گیری از دستگاهAtomic Absorbtion (جذب اتمی) اندازه گیری عناصر کمیاب همچون سرب، کادمیوم، جیوه، ارسنیک، سلنیم، کلسیم، منیزیم، روی، کبالت، نیکل، کروم، جیوه، منگنز و . . . در مواد اولیه و فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی، مکمل ها و ... با استفاده از سیستمهای کوره، شعله و هیدرید با دقت یک در میلیون(ppm) و یک در میلیارد (ppb) راه اندازی شده است.


ویتامین ها و نگهدارنده ها

با بهره گیری از دستگاه HPLC انداه گیری کلیه ویتامین های محلول در آب و چربی و نگهدارنده ها در مواد اولیه و فرآورده های غذایی دارویی، آرایشی و بهداشتی، مکمل و دارو و ... راه اندازی شده است.

تعیین مقدار متیلن سولفونیل متیل در دارو و مکمل ها با استفاده از GC


اندازه گیری و شناسایی فرآورده های گیاهی (کورکومین، وانیلین، جینسینگ و ....)


اندازه گیری کوآنزیم کیوتن، کندروئیتین، گلوکز آمین، و .....


اندازه گیری پروفایل اسیدهای امینه با استفاده از دستگاه HPLC

آلاینده های آب و زیست محیطی


تعیین مقدار امگا3 ،6 با استفاده از GC


آزمون شناسایی رنگ در مواد اولیه و فرآورده های غذایی دارویی، آرایشی و بهداشتی، مکمل و ... با استفاده از HPLC و TLC