بخش میکروبیولوژی

آزمایشگاه میکروبیولوژی آدنیس طب با استفاده از محیطهای کشت باکیفیت و وجود نیروهای متخصص و مجرب و تجهیزات مدرن در زمینه های موادغذایی ،آشامیدنی ، آرایشی بهداشتی و مکمل های دارویی، غذایی و گیاهی آماده انجام آزمون به شرح ذیل می باشد :

 • کلی فرم
 • انتروباکتریاسه
 • اشریشیاکلی
 • اشریشیاکلی 0157
 • شمارش کپک و مخمر
 • استافیلوکوکوس
 • کمپیلوباکتر ژوژنی
 • سالمونلا
 • باسیلوس سرئوس
 • کلستریدیوم پرفرنژنس
 • کلستریدیوم های احیاکننده سولفیت
 • آنتروکوکهای روده ای
 • باکتریهای مزوفیل هوازی و بی هوازی
 • پروبیوتیکها
 • سودوموناس آئروژینوزا
 • باکتریهای ترموفیل هوازی و بی هوازی
 • باکتریهای مقاوم به اسید
 • باکتریهای اسید لاکتیک
 • باکتریهای اسیدلاکتیک هتروفرمنتیتیو
 • لیستریا منوسیتوژنز
 • مخمرهای اسموفیلیک
 • شیگلا
 • کاندیداآلبیکنس

تصاویر

 • tasvir1
 • tasvir2
 • tasvir3
 • tasvir3
 • tasvir3
 • tasvir3