توسعه و تحقیق

بخش تحقیق و توسعه آزمایشگاه آدنیس طب با بهره گیری از کادر متخصص و امکانات بسیار پیشرفته قادر به انجام فعالیت های ذیل می باشد.
• راه اندازی آزمونهای کنترل کیفی در فرآورده های مختلف و ارائه مشاوره فنی و تخصصی
• راه اندازی آزمون های تخصصی مورد نیاز مراکز تحقیقاتی، تولیدی و آموزشی
• ارائه مشاوره جهت راه اندازی آزمایشگاههای تخصصی ارائه دستورالعملهای انجام آزمون (SOP)
• انجام پروژه های تحقیقاتی دانشگاهی در قالب پایان نامه های دوره کارشناسی ارشد و دکتری
• انجام پروژه های تحقیقاتی برای مراکز و نهادهای دولتی و بخش خصوصی
• برگزاری دوره های آموزشی تخصصی برای کارشناسان ازمایشگاهها و دانشجویان